Logo
Logg inn

Kjøpsavtale

1. Avtalens innhold
Avtalen består av disse salgsbetingelsene, opplysninger gitt i bestillingsløsningen og eventuelt særskilt avtalte vilkår. Ved eventuell motstrid mellom opplysningene, går det som særskilt er avtalt mellom partene foran eller beskrevet på Gründerhuset sine hjemmesider, så fremt det ikke strider mot ufravikelig lovgivning.

Avtalen vil i tillegg bli utfylt av relevante lovbestemmelser som regulerer kjøp av varer mellom næringsdrivende og forbrukere.

Gründerhuset skal kun benyttes som kontorplass og arena for eventer og arrangementer levert av Gründerhuset eller en av Gründerhusets partnere. Kontorarealet kan ikke brukes som lager, utsalgssted eller liknende. Leietaker er forpliktet til å følge gjeldende husordensregler og regler for bruken av Gründerhusets lokale. Medlemmet og leietakere er ansvarlig for alle som medlemmet gir adgang til lokalet ved spesielle event. Dersom noe ødelegges eller ikke fungerer, skal medlemmet umiddelbart orientere Gründerhuset via intranett/ meld feil og mangler.

Medlemmet har ikke adgang til å gjøre noen form for bygningsmessige arbeider, tilpasninger eller endringer i leieobjektet uten utleiers skriftlige forhåndssamtykke. Det er ikke tillatt å henge opp personlige effekter, plakater eller gjøre noen form for inngrep i bygningen eller inventaret, herunder spikring og boring eller liknende, uten utleiers skriftlige forhåndssamtykke.

Det er ikke tillatt å benytte seg av egne møbler, inventar, kopimaskin/printer, kjøkkentilbehør eller annet som er en del av utleiers tilbud til leietaker.  

Fremleie eller å låne bort medlemskapet sitt er ikke tillatt, et medlemskap er personlig og gjelder kun det medlemmet som har bestilt og gjort avtale med Gründerhuset.

2. Partene
Selger er Gründerhuset et konsept levert av Kontorhuset Drift AS, Dansrudveien 75, 3036 Drammen, hakon@kontor-huset.no, telefon 94126000, orgnr: 918 630 511 og betegnes i det følgende som selger/selgeren.

Kjøper er den forbrukeren som foretar bestillingen, og betegnes i det følgende som kjøper/kjøperen.

3. Pris
Den oppgitte prisen for varen og tjenester er den totale prisen kjøper skal betale. Denne prisen inkluderer alle avgifter og tilleggskostnader. Ytterligere kostnader som selger før kjøpet ikke har informert om, skal kjøper ikke bære.

4. Avtaleinngåelse
Avtalen er bindende for begge parter når kjøperen har sendt sin bestilling til selgeren. Avtalen er løpende til kjøperen stopper abonnementet eller betalingen uteblir, ved uteblitt betaling vil medlemskapet og tilgangen til Gründerhuset umiddelbart stoppes.

Avtalen er likevel ikke bindende hvis det har forekommet skrive- eller tastefeil i tilbudet fra selgeren i bestillingsløsningen i nettbutikken eller i kjøperens bestilling, og den annen part innså eller burde ha innsett at det forelå en slik feil.

5. Betalingen
Selgeren kan kreve betaling for medlemskapet fra det tidspunkt det blir sendt bestilling fra selgeren til kjøperen.

Dersom kjøperen bruker kredittkort eller debetkort ved betaling, selgeren vil reservere kjøpesummen på kortet ved bestilling. Kortet blir belastet samme dag som varen bestilles.

Ved betaling med faktura, blir fakturaen til kjøperen utstedt ved aksept av kredit og samme dag som bestillingen aksepteres. Ved utstedelse av faktura vil medlemskapet gå over til leieforhold med 3 måneders binding, de 3 månedene vil samlet bli forhånds fakturert. Betalingsfristen fremgår av fakturaen og er på minimum 14 dager fra mottak.

6. Levering
Levering er skjedd når kjøperen, eller hans representant har bestilt medlemskapet.

7. Angrerett
Kjøperen må gi selger melding om bruk av angreretten innen 1 dag fra medlemskapet begynner å løpe. Ved bruk av angreretten må kjøperen skriftlig dokumentere årsaken til at en ikke ønsker å benytte medlemskapet og hvilke lovnader om konseptet som ikke leveres i henhold til markedsføring eller selve innholdet i leveransen.

8. Personopplysninger
Behandlingsansvarlig for innsamlede personopplysninger er Kontorhuset Drift AS. Med mindre kjøperen samtykker til noe annet, kan selgeren, i tråd med personopplysningsloven, kun innhente og lagre de personopplysninger som er nødvendig for at selgeren skal kunne gjennomføre forpliktelsene etter avtalen. Kjøperens personopplysninger vil kun bli utlevert til andre hvis det er nødvendig for at selger skal få gjennomført avtalen med kjøperen, eller i lovbestemte tilfelle.

9. Konfliktløsning
Klager rettes til selger innen rimelig tid, jf. punkt 9 og 10. Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan kjøperen ta kontakt med Forbrukerrådet for mekling.