Logo
Logg inn

Kjøpsavtale

1. Avtalens innhold
Avtalen består av disse salgsbetingelsene, opplysninger gitt i bestillingsløsningen og eventuelt særskilt avtalte vilkår. Ved eventuell motstrid mellom opplysningene, går det som særskilt er avtalt mellom partene foran eller beskrevet på Gründerhuset sine hjemmesider, så fremt det ikke strider mot ufravikelig lovgivning.

Avtalen vil i tillegg bli utfylt av relevante lovbestemmelser som regulerer kjøp av varer mellom næringsdrivende og forbrukere.

Gründerhuset skal kun benyttes som kontorplass og arena for eventer og arrangementer levert av Gründerhuset eller en av Gründerhusets partnere. Kontorarealet kan ikke brukes som lager, utsalgssted eller liknende. Leietaker er forpliktet til å følge gjeldende husordensregler og regler for bruken av Gründerhusets lokale. Medlemmet og leietakere er ansvarlig for alle som medlemmet gir adgang til lokalet ved spesielle event. Dersom noe ødelegges eller ikke fungerer, skal medlemmet umiddelbart orientere Gründerhuset via intranett/ meld feil og mangler.

Medlemmet har ikke adgang til å gjøre noen form for bygningsmessige arbeider, tilpasninger eller endringer i leieobjektet uten utleiers skriftlige forhåndssamtykke. Det er ikke tillatt å henge opp personlige effekter, plakater eller gjøre noen form for inngrep i bygningen eller inventaret, herunder spikring og boring eller liknende, uten utleiers skriftlige forhåndssamtykke.

Det er ikke tillatt å benytte seg av egne møbler, inventar, kopimaskin/printer, kjøkkentilbehør eller annet som er en del av utleiers tilbud til leietaker.  

Fremleie eller å låne bort medlemskapet sitt er ikke tillatt, et medlemskap er personlig og gjelder kun det medlemmet som har bestilt og gjort avtale med Gründerhuset.

2. Partene
Selger er Gründerhuset et konsept levert av Kontorhuset Drift AS, Dansrudveien 75, 3036 Drammen, hakon@kontor-huset.no, telefon 94126000, orgnr: 918 630 511 og betegnes i det følgende som selger/selgeren.

Kjøper er den forbrukeren som foretar bestillingen, og betegnes i det følgende som kjøper/kjøperen.

3. Pris
Den oppgitte prisen for varen og tjenester er den totale prisen kjøper skal betale. Denne prisen inkluderer alle avgifter og tilleggskostnader. Ytterligere kostnader som selger før kjøpet ikke har informert om, skal kjøper ikke bære.

4. Avtaleinngåelse
Avtalen er bindende for begge parter når kjøperen har sendt sin bestilling til selgeren. Avtalen er løpende til kjøperen stopper abonnementet eller betalingen uteblir, ved uteblitt betaling vil medlemskapet og tilgangen til Gründerhuset umiddelbart stoppes.

Avtalen er likevel ikke bindende hvis det har forekommet skrive- eller tastefeil i tilbudet fra selgeren i bestillingsløsningen i nettbutikken eller i kjøperens bestilling, og den annen part innså eller burde ha innsett at det forelå en slik feil.

5. Betalingen
Selgeren kan kreve betaling for medlemskapet fra det tidspunkt det blir sendt bestilling fra selgeren til kjøperen.
Avtalen vil så automatisk fornyes 7 dager før neste forfall.  En evt. oppsigelse av avtale må skje senest 10 dager før neste trekk.

Dersom kjøperen bruker kredittkort eller debetkort ved betaling, selgeren vil reservere kjøpesummen på kortet ved bestilling. Kortet blir belastet samme dag som varen bestilles.

Ved betaling med faktura, blir fakturaen til kjøperen utstedt ved aksept av kredit og samme dag som bestillingen aksepteres. Ved utstedelse av faktura vil medlemskapet gå over til leieforhold med 3 måneders binding, de 3 månedene vil samlet bli forhånds fakturert. Betalingsfristen fremgår av fakturaen og er på minimum 14 dager fra mottak.

6. Levering
Levering er skjedd når kjøperen, eller hans representant har bestilt medlemskapet.

7. Angrerett
Kjøperen må gi selger melding om bruk av angreretten innen 1 dag fra medlemskapet begynner å løpe. Ved bruk av angreretten må kjøperen skriftlig dokumentere årsaken til at en ikke ønsker å benytte medlemskapet og hvilke lovnader om konseptet som ikke leveres i henhold til markedsføring eller selve innholdet i leveransen.

8. Personopplysninger
Behandlingsansvarlig for innsamlede personopplysninger er Kontorhuset Drift AS. Med mindre kjøperen samtykker til noe annet, kan selgeren, i tråd med personopplysningsloven, kun innhente og lagre de personopplysninger som er nødvendig for at selgeren skal kunne gjennomføre forpliktelsene etter avtalen. Kjøperens personopplysninger vil kun bli utlevert til andre hvis det er nødvendig for at selger skal få gjennomført avtalen med kjøperen, eller i lovbestemte tilfelle.

9. Konfliktløsning
Klager rettes til selger innen rimelig tid, jf. punkt 9 og 10. Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan kjøperen ta kontakt med Forbrukerrådet for mekling.

 

HUSREGLER

 

INNLEDNING OG FORMÅL
Husordensreglene skal forhindre skade på eiendommen og sikre medlemmene ro og orden, samt bidra til et hyggelig kontormiljø. Alle medlemmer og øvrige personer som leier gir tilgang skal vise gjensidig hensynsfullhet og omtanke. Medlemmet er ansvarlig for at bestemmelsene i disse husordensregler overholdes. Vesentlige brudd på husordensreglene er å anse som mislighold av medlemskapet og kan medføre at utleier sier opp avtalen.
 

RO OG ORDEN
Medlemmene har det hele og fulle ansvar for sine besøkende. Musikkinstrumenter, radio, TV, stereoanlegg og lignende må ikke brukes i den grad at det sjenerer andre leietakere. Rimelig ro og orden skal utøves.
 

AVFALL OG SKROT
Avfall skal legges i dertil egnet avfallscontainer og kildesortering på kjøkkenet. Annet avfall må tas med og leveres på egnede returpunkter.
 

FELLESAREAL
Leietakerne plikter å påse at alle utgangsdører er låst til enhver tid. Ytterdører må ikke åpnes for andre enn besøkende til eget møte.
 

LUFTING
Utlufting av kontor skjer via balansert ventilasjon og ikke åpne vinduer. Vinduer skal
holdes lukket for at sentralsystemet for friskluft skal fungere. Finner man det nødvendig å åpne vinduer skal Kontorhuset eller vaktmester kontaktes for å få nøkkel.
 

BEHANDLING AV AREALENE
Gründerhuset skal ved skader av bygg eller inventar underrettes umiddelbart. Det er ikke lov å henge opp bilder eller annet på vegger eller innredning.
 

VASK OG RYDDING
Hvert enkelt medlem er selv ansvarlig for rydding av søppel og eventuell vask av smuler, søl eller skitt som er blitt påført etter bruk av Gründerhuset og inngangspartiet. Gründerhuset har ansvaret for vask av arealene.
 

HUSDYR
Det er ikke tillatt å holde dyr i Gründerhusets lokaler.

 

MILJØ
Gründerhuset ønsker at alle medlemmer skal oppleve at miljøet skaper en stor verdi, ved felles representasjon og synergi på tvers er dette godt mulig. Fremsalg av hverandres tjenester er bra, men pågående salg og markedsføring til andre leietakere eller medlemmer skal gjøres med hensyn. Reklamemateriell/brosjyrer skal ikke legges rundt i arealene med mindre det er gitt samtykke fra Gründerhuset.
 

MØBLER OG INVENTAR
Det er IKKE anledning til å benytte egne møbler som avviker fra Kontorhuset sitt sortiment og design. Dette gjelder også tjenester som kaffetrakter, vannkoker, etc.
 

MØTEROM
Som medlem i Gründerhuset har du ikke tilgang til å benytte møterommene, disse er forbeholdt leietakere på Kontorhuset. Om du ønsker å oppgradere til medlemskap til også å benytte møterommene så ta kontakt med Kontorhuset eller ansvarlige på Gründerhuset.


KJØKKEN
For optimal utnyttelse og orden vil alle ha et felles ansvar for ryddighet og renhold på kjøkkenet og eller i arealene. Alle må påse at det ikke settes igjen mat som skaper lukt eller dårlig hygiene.